Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Գլխավոր Խնդիրներ Դեբյուտներ Ընտրված խաղեր TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

Դեբյուտներ |  Reversed Grob (Borg/Basman defense/macho Grob)

 

Reversed Grob (Borg/Basman defense/macho Grob)
 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com