Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Գլխավոր Խնդիրներ Դեբյուտներ Ընտրված խաղեր TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

Openings | Dutch | Dutch, 2.Bg5 Variation | Kasparov Gary & Munch P.(38021)

 

Kasparov Gary & Munch P.(38021), 1998, 24 moves, 1-0
Dutch, 2.Bg5 Variation

1. d4 f5 2. Bg5

 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com