Chess Again Logo   English Armenian France Netherlands Russian Spanish Germany Italian       
Գլխավոր Խնդիրներ Դեբյուտներ Ընտրված խաղեր TAG it Shop   Մրցաշարեր
 
 

Շախմատի խնդիրներ |  TAG it |  Mate in 3

 

69219000


Show/Hide solutionElo rating:
  1000     1100     1200     1300     1400     1500     1600     1700     1800     1900     2000   
Tag:
   Report a problem
   Development
   Vulnerability in the opening
   Opening advantage
   Positional improvement
   Վերջին հորիզոնականի թուլություն
   Կրկնակի հարված
   Կրկնակի հարված
   Կրկնակի շախ
   Defend double attack
   Գերծանրաբեռնվածություն
   Կապ
   Skewers
   Պատառաքաղ
   Ձիու պատառաքաղ
   Հրապուրում
   Interfering
   Clearance
   Defending against a pin
   Discovery
   X-ray
   Discovered attack
   Attack and capture
   Փիղը ձիու դեմ
   Շեղում
   Պաշտպանի վերացում
   Defending
   Ստրատեգիա
   Weak pawns
   Profitable exchange
   Advantage in the ending
   Material advantage
   Ոչ-ոքի
   Հավերժական շախ
   Պատ
   Desperado
   Thinking ahead
   Defend against mate
   Strong square
   Թագուհու զոհաբերություն
   Զոհաբերություն
   King's attack
   Check and getting out of check
   Attack Castle
   Գրոհ արքայի վրա
   Tempo
   Mating with queen
   Mating with rook
   Mating with bishop
   Mating with knight
   Mating with pawn
   Chasing and aiming
   Blocking
   Breakthrough
   Ցուգցվանգ
   Intermediate move
   Զինվորային վերջնախաղ
   Զինվորային վերջնախաղ
   Եզրային զինվոր
   Նախավերջին հորիզոնականի թուլություն
   Վերջին հորիզոնականի թուլություն
   Նավակային վերջնախաղ
   Rook against pawn
   Queen against pawn
   Queen and minor piece
   Pawn race
   Open file
   Վերջնախաղի տեխնիկա
   Opposition
   Under-promotion
   Using pawns
   Զինվորի անցկացումը վերջին հորիզոնական
   Խառը
   Next Position  
 
 copyright © InteliTrust.com 2014     |     Contact Us     |     see more lessons at EduGnosis.com